Szkoła na Winnej Górze

projekt: 2020
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna szkoły podstawowej dla 18 oddziałów, ok. 450 uczniów, z salą gimnastyczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz ustalenie planowanych kosztów prac projektowych (wykonania dokumentacji projektowej) i ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych.

Powierzchnia działki:16 659 m2
Powierzchnia zabudowy: 5 393 m2
Teren o utwardzonej powierzchni 3 286,20 m2

Kubatura: 33 700 m3
Pow. netto: 6 950m2
Liczba kondygnacji: 2
Wysokość bud. 11,60 m – cz. dydaktyczna, 10,50m – sala gimnastyczna

Liczba osób przebywających w budynku 500, w tym uczniów: 450

Elementy funkcjonalno-użytkowe szkoły
Foyer

Wejście do szkoły prowadzi przez wiatrołap z przyległym pomieszczeniem portierni gdzie mieści się stanowisko monitorowania szkoły.

W centralnej części budynku na osi wejścia zlokalizowano foyer- pomieszczenie wielofunkcyjne, w którym mogą odbywać się uroczystości szkolne. Zaprojektowana w części tylnej podniesiona podłoga tworzy amfiteatralne siedziska dla uczniów w trakcie przerw oraz podium w trakcie wydarzeń szkolnych. W tylnej części znajdują się przejścia do szatni, odrębnie dla dzieci młodszych i starszych.

Przestrzeń foyer powiększona jest o antresolę która pełni również funkcję łącznika pomiędzy poszczególnymi segmentami szkoły.

Wewnątrz foyer zaprojektowano dwa ciągi schodów oraz windę umożliwiające dostęp do górnej kondygnacji.

Blok klas I-III

Szatnia dzieci młodszych znajduje się na kondygnacji „0”, skąd schodami lub windą dochodzi się do głównej części dydaktycznej dzieci młodszych, która została zaprojekowana na kondygnacji „+1”.  Zlokalizowano tam 10 sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, zespół sanitarny oraz, dostępne z foyer, pokój nauczycielski, pokój pedagoga i terapeuty pedagogicznego

Blok klas IV-VIII

Blok dydaktyczny dzieci starszych zlokalizowany jest na dwóch kondygnacjach północnego bloku. Składa się z 15 sal lekcyjnych, w tym: gabinety fizyczny i chemiczny, pracownia komputerowa i dwie sale językowe. Zaprojektowano także pokój nauczycielski, pokój pedagoga, dwa zaplecza sanitarne. Komunikacja pionowa odbywa się klatką schodową w rogu budynku oraz schodami i windą w foyer.

Większość sal ma własne zaplecza magazynowe na pomoce dydaktyczne

Biblioteka z czytelnią

Biblioteka zlokalizowana jest w tylnej części budynku na kondygnacji „+1” i dostępna jest poprzez dwa łączniki: z foyer oraz z bloku I-III, co umożliwia bezkolizyjny dostęp dla dzieci młodszych i starszych. Biblioteka ze świetlicą otwarte są na patio, które może służyć jako „zielone” przedłużenie pomieszczenia i realizację zajęć na świeżym powietrzu.

Świetlica szkolna

Świetlica dzieci młodszych zlokalizowana jest na kondygnacji „0” z bezpośrednim dostępem do szatni oraz z dodatkowym wejściem dla rodziców odbierających dzieci.

Świetlica w bloku IV-VIII znajduje się na kondygnacji „0” przy foyer i zakłada się samodzielne korzystanie z niej przez starsze dzieci.

Blok sportowy z sala gimnastyczną oraz zapleczem szatniowym i sanitarnym

Blok sportowy składa się z sali gimnastycznej, szatni z sanitariatami, pomieszczeń nauczycieli WF oraz pomieszczeń magazynowych.

Zaprojektowano salę gimnastyczną o wymiarach 32,50 x 21,50 m i wysokości w świetle konstrukcji i instalacji wentylacji mechanicznej 7,00 m. Mieści ona pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki. Proponuje się zamontowanie dodatkowych treningowych koszy do koszykówki na ścianie podłużnej. Wzdłuż dłuższej ściany, oddzielającej salę od korytarza, przewidziano, na poziomie posadzki, dwumetrowy pas na trybuny dla ok. 100 osób.

W sali jest możliwość prowadzenia zajęć dla dwóch klas dzięki podziałowi na dwie części poprzez wygrodzenie kurtyną z siatki.

Do sali przylegają dwa zespoły po dwie szatnie z węzłem sanitarnym – oddzielnie dla chłopców i dziewcząt oraz pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego z własnym węzłem sanitarnym.

Sala gimnastycznej połączona jest z magazynem na sprzęt sportowy.

Blok sportowy posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz od strony parkingu dla pracowników.

Blok żywieniowy

Zaprojektowano blok żywieniowy z jadalnią i kuchnią o pełnym programie oraz zapleczem magazynowym i socjalnym dla pracowników kuchni.

Zespół pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz gabinetów

Pomieszczenia administracyjne, w tym sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pomieszczenie biurowe, zaplecze socjalne i sanitarne zaprojektowano na kondygnacji „0” bezpośrednio przy foyer.

W tylnej części budynku, przylegające do zaplecza szatniowego sali gimnastycznej zaprojektowano ciąg pomieszczeń składający się z pomieszczeń: stomatologa, pielęgniarki, logopedy, psychologa oraz 4 pomieszczeń pracy indywidualnej umożliwiające realizowanie programu nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół pomieszczeń magazynowych i technicznych

Pomieszczenia techniczne, magazynowe i zaplecze socjalne dla pracowników nie dydaktycznych zaprojektowano na kondygnacji „0” w południowym bloku.